Инструменты пользователя

Инструменты сайта


Псаломъ 1

Псаломъ 1


1 Блаже́нъ мужъ, и́же не и́де на совѣтъ нечести́выхъ
Блаженъ человѣкъ, который не ходилъ на собраніе нечестивыхъ
и на пути́ грѣшныхъ не ста, и на седа́лищи губи́телей не сѣде,
и на пути грѣшныхъ не стоялъ, и на сидѣніяхъ губителей не сидѣлъ,
2 но въ зако́нѣ Госпо́дни во́ля eго́, и въ зако́нѣ Его́ поучи́тся день и нощь.
но въ законѣ Господнемъ воля eго, и въ законѣ Его размышляетъ день и ночь.
3 И бу́детъ я́ко дре́во насажде́нное при исхо́дищихъ водъ,
И будетъ какъ дерево посаженное при источникахъ водъ,
е́же плодъ свой дастъ во вре́мя свое́,
которое плодъ свой дастъ во время свое,
и листъ eго́ не отпаде́тъ, и вся, ели́ка а́ще твори́тъ, успѣетъ.
и листъ eго не отпадетъ, и все, сколько если сотворитъ, свершится.
4 Не та́ко нечести́віи, не та́ко, но я́ко прахъ, eго́же возмета́етъ вѣтръ отъ лица́ земли́.
Не такъ нечестивые, не такъ, но [они] какъ прахъ, который сметаетъ вѣтеръ съ лица земли.
5 Сего́ ра́ди не воскре́снутъ нечести́віи на судъ, ниже́ грѣшницы въ совѣтъ пра́ведныхъ.
Поэтому не воскреснутъ нечестивые на судъ, ни грѣшники въ совѣтъ пра́ведныхъ.
6 Я́ко вѣсть Госпо́дь путь пра́ведныхъ, и путь нечести́выхъ поги́бнетъ.
Ибо знаетъ Господь путь праведныхъ, а путь нечестивыхъ погибнетъ.
Псаломъ 1.txt · Послѣднее измѣненіе: 2022/05/09 23:50